Senast uppdaterad 2021-12-02

1. Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Att du som kund känner förtroende för oss i hur vi värnar om din integritet är mycket viktigt för oss.

Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att Voobi Sweden AB (”Voobi”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur Voobi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller (i) då Voobi tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp och beställning hos någon av våra medlemmar, på vår webbplats www.voo.bi (”voo.bi”) eller genom vår app, (ii) vid övrig kontakt med oss genom någon av våra medlemmar, via voo.bi, via sociala plattformar, e-post, app eller telefon.

Utöver denna policy gäller våra köpvillkor för köp och beställningar på voo.bi.

2. Definitioner

I denna Policy avser begreppet ”Personuppgifter” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress, telefonnummer och köphistorik.

I denna Policy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”Behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

3. Personuppgiftsansvarig

Voobi, drivs av Snowdrops Sweden AB, org. nr 556684-3933, med adress Vallenvägen 9, 444 60 STORA HÖGA, genom https://voo.bi. Snowdrops Sweden AB personuppgiftsansvarig för Behandlingen av dina Personuppgifter.

4. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför. Vi beskriver även Behandlingen utförligt i punkt 5, 6, 7 och 8 i denna Policy.

Ändamål Kategorier av Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av varor och tjänster på Voo.bi eller hos någon av våra medlemmar. Kontaktuppgifter
Personnummer
Konto- och betalningsuppgifter
IP-adress
Fullgörande av avtal om köp. 24 månader efter senaste köp eller längre vid garantiåtagande.
För att kunna marknadsföra Voobi och erbjuda dig rabatter och förmånliga erbjudanden. Kontaktuppgifter
Personnummer
Kön
Berättigat intresse. 24 månader efter senaste köp.
För att tillhandahålla kundtjänst och service. Kontaktuppgifter
Uppgifter om köp och eventuellt klagomål
Information efter kundundersökningar
Berättigat intresse. 24 månader efter att ditt ärende är avslutat.
För att efterleva lagkrav, såsom bokföringslagen eller penningtvättslagen. Kontaktuppgifter
Personnummer
Betalningshistorik
Korrespondens
Uppgifter om köp och eventuellt klagomål
Rättslig förpliktelse. Så länge vi är skyldig att spara uppgifterna enligt lag.

5. Varför behandlar vi dina Personuppgifter?

Voobi behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. Sammanfattningsvis sker Behandlingen i syfte att:

 • Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. när du kontaktar vår kundtjänst via e-post eller telefon;
 • Lämna information om event, skicka ut nyhetsbrev och skicka erbjudanden per post, e-post, telefon;
 • Lämna information till dig och i övrigt vara i kontakt med dig via sociala plattformar;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; och
 • Följa tillämplig lagstiftning.

Vi samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra varor eller tjänster du efterfrågat, beställt eller köpt eller hur du kommit i kontakt med oss.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter, t.ex. vid ett köp, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ditt köp eller din beställning eller att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vidare samlar vi in Personuppgifter genom att använda cookies (små textfiler som sparas på din enhet) på voo.bi. Det gör vi för att voo.bi och våra onlinetjänster ska fungera så bra som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies i punkt 9.

6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

Vid köp, beställningar, och viss marknadsföring

De Personuppgifter vi behandlar vid genomförande av ett köp eller beställning på voo.bi eller hos någon av anslutna salonger är:

 1. För- och efternamn;
 2. Faktura- och leveransadress;
 3. Telefonnummer;
 4. E-postadress;
 5. Personnummer;
 6. Betalningsuppgifter;
 7. Köphistorik
 8. IP-adress och information om din användning av voo.bi, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har intresserat dig för, sök- och klickhistorik samt din orderhistorik och köpmönster.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Voobi ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av produkter och tjänster samt därmed fullgöra köpeavtalet med dig.

Personuppgifterna kan även användas vid efterkommande merförsäljning genom att vi tillhandahåller dig erbjudanden om förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudan till event, gåvor eller annan direktmarknadsföring som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som kund förmånliga erbjudanden och en bättre kund- och köpupplevelse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

Vid kundtjänst och service

De Personuppgifter vi behandlar då du kommunicerar med oss är:

 1. För- och efternamn;
 2. Faktura- och leveransadress;
 3. Telefonnummer;
 4. E-postadress;
 5. Personnummer;
 6. Betalningsuppgifter;
 7. Information efter kundundersökningar;
 8. Medlemsnummer och medlemsnivå om du är medlem i Kundklubben och
 9. IP-adress och information om din användning av voo.bi, till exempel vilka varor och/eller tjänster du har visat intresse för, samt din order- och köphistorik och köpmönster.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Voobi ska kunna tillhandahålla en god service via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden och utveckla vår verksamhet.

För att efterleva lagkrav

Vissa av de Personuppgifter som Voobi behandlar används för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara. Det kan också krävas av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630). Personuppgifter som Behandlas för att Geselle ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser är normalt sett:

 1. För- och efternamn;
 2. Telefonnummer;
 3. Betalningshistorik;
 4. E-postadress;
 5. Personnummer;
 6. Korrespondens med dig; och
 7. Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken vara du har köpt och eventuella klagomål på varan.

7. Sociala medier

Voobi använder sig av Facebook och Instagram som kanaler för att komma i kontakt med kunder samt marknadsföra och informera om våra tjänster. I samband med detta är Voobi personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Voobi accepterar inte på något sätt att kränkande innehåll publiceras på våra Sociala medier. Voobi omber våra användare att rapportera opassande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Voobi kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll på de sociala plattformarna.

8. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Policy.

Befintliga kunders Personuppgifter lagras endast i marknadsföringssyfte under 24 månader efter senaste köp. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid är du välkommen att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få erbjudanden från oss, behandlar vi dina Personuppgifter för det ändamålet fram till dess att du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre samtycker till att få erbjudanden skickade till dig. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligen meddela oss om detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Personuppgifter som lämnas till oss i samtal med kundtjänst m.m. och som inte leder till ett köp, raderas 24 månader efter att ditt ärende hos oss är avslutat.

Personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja eventuella garantiåtaganden samt reklamationsärenden sparas så länge som det krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt garantiåtagande.

För att möjliggöra för Voobi att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

9. Cookies

Vi använder oss av cookies på voo.bi.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information av dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi behandlar är korrekta åvilar Voobi såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi, om så är fallet, snarast att rätta till detta.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Voobi, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;
 2. om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund;
 3. om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål;
 4. om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;
 5. om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller
 6. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Voobi tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 1. om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;
 2. när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och
 3. när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Voobi endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade affärsintresse och efter en intresseavvägning. Voobi kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

11. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke kommer Voobi från tid till annan att skicka ut nyhetsbrev och marknadsföring till dig som vi tror att du kommer vara intresserad av via e-post och/eller sms beroende på vilken typ av utskick du har efterfrågat från oss.

Du bestämmer om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan Behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på det sätt som framgår nedan eller genom att följa länken i utskicket.

Läs mer om vad det innebär att du lämnat ditt samtycke under punkt 6 ovan.

12. Profilering

Voobikommer att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på voo.bi och i vår app i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (detta utgör så kallad ”Profilering”). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen på voo.bi och i appen eller baserat på vad du klickat på i våra nyhetsbrev eller vår övriga marknadsföring till dig. Baserat på denna information tillhandahåller vi vår våra specialanpassade marknadsföring och erbjudanden till dig.

Voobi baserar Behandlingen av Personuppgifter som sker för Profileringen enligt Dataskyddsreglerna på vårt berättigade intresse av att skicka erbjudanden och information till dig som vi tror att du är intresserad av. Som grund för detta har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter, att du är kund hos oss och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

Du kan närsomhelst invända mot Behandling av Personuppgifter genom Profilering. Detta gör du genom att kontakta Voobi. När vi mottagit meddelandet från dig kommer vi att upphöra med att Behandla dina Personuppgifter för Profilering.

13. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till Voobis koncernbolag och andra samarbetspartners såsom leverantörer av kort- och kommunikationstjänster eller som tillhandahåller tryck och distribution. Voobi vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Voobi ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Voobi kan vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut dina Personuppgifter. Sådant utlämnande kan exempelvis ske till Polisen eller till Skatteverket.

Vid förändringar av Voobi verksamhet eller ägarförhållande i Voobi kan dina Personuppgifter även komma att delas till tredje part. För det fall Voobi säljer hela eller delar av sin verksamhet eller tillgångar, kan Voobi komma att lämna dina Personuppgifter till en potentiell köpare eller dess rådgivare.

Voobi kommer INTE att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande.

14. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Voobi en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vid överföring av känsliga Personuppgifter såsom kreditkortsnummer och lösenord m.m. via internet, skyddas dessa Personuppgifter genom envägskryptering. Voobi vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Voobi tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de behandlar dina Personuppgifter med sekretess.

15. Tillsyn och efterlevnad

Om du på något sätt är missnöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter eller om du anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som för närvarande är Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se. Vi tillser att samtliga nyanställda tillhandahålls denna Integritetspolicy för att på bästa sätt skydda dina Personuppgifter.

16. Tredjepartsvillkor

Voobi tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Voobi är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du som kund beaktar och läser igenom de villkor som kommer från tredje part, bland annat i samband med användandet av vår betalningstjänst på voo.bi, i appen och vid tjänsten för val av leverans av den vara du beställt av oss, där eventuellt kreditinstitut och fraktbolag behandlar dina Personuppgifter i enlighet med sina egna villkor. Detsamma gäller om det finns en länk på voo.bi som länkar till andra webbplatser.

17. Ändring av Integritetspolicyn

Voobi förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy vid behov att uppdateras med anledning av förändringar avseende våra varor och tjänster.

Vi kommer att informera dig i god tid innan ändringarna i träder i kraft.

18. Kontakta oss

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Voobi / Snowdrops Sweden AB
556684-3933
Vallenvägen 9
444 60 STORA HÖGA
hello@voo.bi

KONTO
Wishlist
Wishlist
Logga in
Create an account

En länk för att ställa in ett nytt lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Välkommen att skapa ett konto på voo.bi. Läs informaiton om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Om du är frisör och vill vara med voo.bi skall du istället besöka denna länk för mer information om att skapa konto.

Password Recovery

Glömt ditt lösenord? Ange ditt användarnamn eller din e-postadress. Du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.

VARUKORG 0